Kompanija BHW, osnovana je 2013 godine.

Kompanija BHW se bavi projektovanjem i konsalting uslugama u oblasti vodoprivrednih i infrastrukturnih objekata i sistema, kao što su brane, hidroelektrane, postrojenja za prečišćavanje čistih i prljavih voda i sl. Pored toga firma se bavi projektovanjem i ostalih građevinskih objekata u oblasti visokogradnje.

Pokrivene su sve faze izrade tehničke dokumentacije od Studija do Glavnih projekata sa Tenderskom dokumentacijom. Kao konsultant, kompanija BHW se uključuje u revizije, nadzor, ekspertize i u sveukupnu pomoć Investitoru, do finalne realizacije projekta.

Osnovna delatnost, pored konceptualne, jeste statički i dinamički proračun.
Sa angažovanjem spoljnih eksperata, pokrivena je celokupna lepeza navedenih poslova. Temelji firme su bazirani na višegodišnjem iskustvu eksperata, na sledećim aktivnostima:

  • Projekti hidrotehničkih struktura (visoke brane sa mašinskim zgradama, tunelima, šahtnim prelivima, slapištima, mostovima, tornjevima i sl.)
  • Projekti malih hidroelektrana kako pribranskih tako i derivacionih
  • Projekti postrojenja za prečišćavanje vode
  • Projekti čeličnih hidrauličkih struktura (tablaste ustave, radijalne ustave, dizalice, kranovi i sl.)
  • Seizmički proračun građevinskih objekata uključujući i hidrodinamički odgovor
  • Ponašanje konstrukcija pod uticajem temperature
  • Projekti sanacije i reparacije postojećih objekata
  • Kompletna organizacija i rukovođenje projektima uključujući pripremu ponuda, sklapanje ugovora sa tenderskom dokumentacijom i praćenje izvođenja do završetka posla
  • Davanje asistencije Investitoru i podučavanje sa treningom, u svim fazama projekata.